“ចាប់ពីជឿលើព្រះយេស៊ូវ ជីវិតខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរ”

នៅទីនេះមាននារី 5នាក់
ពួកគេបានកើត និងធំលូតលាស់នៅ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល។
ពួកគេមានអាយុចន្លោះពី 21ឆ្នាំ ដល់ 23ឆ្នាំ។

ពួកគេបានរៀនចប់ វិទ្យាល័យ នៅស្រុកកំណើត
ពួកគេមិនមានលទ្ធភាព ដើម្បីរៀនសាកលវិទ្យាល័យ នៅទីក្រុងភ្នំពេញទេ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ នារី 2នាក់បានបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យ ហើយ 3នាក់ទៀតកំពុងរៀនសាកលវិទ្យាល័យផងដែរ។

នារី 5នាក់នោះ មិនមានជំនួយមកពីឪពុកម្ដាយទេ
ដូច្នេះ តើមានការអស្ចារ្យអ្វីបានកើតឡើង?

គឺដោយសារតែ នារីទាំង 5នាក់នោះ បានទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវ
ហើយជីវិតរបស់ពួកគេបានទទួលការផ្លាស់ប្រែ

ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ទីបន្ទាល់ របស់ពួកគេនៅក្នុង យូធូប “YouTube”
ឥឡូវនេះសូមជួបព្រះយេស៊ូវ ជីវិតរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរ

“ទ្រង់មានបន្ទូលថា ការដែលមនុស្សធ្វើមិនកើត នោះព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់” (ព្រះគម្ពីរ លូកា 18:27)

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន