ព័ន្ធកិច្ចកាត់សក់ៈ សំរាប់ក្មេងៗនិងមនុស្សចាស់ៗ ក្នុងភូមិផ្សេង និងព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិស័ទដោយឥតគិតថ្លៃ។

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន