អ្នកដែលបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

1)យ៉ូសែបដែលបានបកស្រាយសុប៉ិនរបស់ស្ដេច ផារ៉ោន ក្នុងប្រទេសអេស៊ីព តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ30
2)បេតសាលាលដែលសាងសង់ព្រះវិហារតាមរយៈប្រាជ្ញាមកពី ព្រះជាម្ចាស់31
3)ម៉ូសេដែលមានទំនាក់ទំនងស្និតស្នាលជាមួយព្រះជាម្ចាស់ នៅភ្នំស៊ីណាយ32
4)គ្រូទាយបាឡាមដែលជួនពរដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល តាមរយៈការបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់33
5)យ៉ូស្វេដែលជាអ្នកដឹកជនជាតិអ៊ីស្រាអែល34
6)ពួកចៅហ្វាយអូធ្នាលដែលឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយសេ្ដចគូសាន-រីសាថែម35
7)ពួកចៅហ្វាយគេឌាន ដែលយកឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយ សាសន៍ ម៉ាឌានដោយសារទាហាន៣០០នាក់ប៉ុណ្ណោះ36
8)ពួកចៅហ្វាយយែបថាដែលឈ្នះសង្គ្រាមលើសាសន៍អាំម៉ូន37
9)ពួកចៅហ្វាយ សាំសុន ដែលយកឈ្នះលើជនជាតិភីលីស្ទីន38
10)ស្ដេចសូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានឈ្នះសង្គ្រាម លើសាសន៍អាំម៉ូ ហើយសង្គ្រោះប្រជាជនយ៉ាបេស-កាឡាត39
11)ស្ដេចដាវិឌក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានចាក់ប្រេងតាំង មកពីហោរាសាំយ៉ូអែល ហើយបានពេញដោយព្រះវីញ្ញណបរិសុទ្ធ40
12)សាការីដែលជាកូនរបស់សម្ដេចសង្ឃយេហូយ៉ាដាដែលបានស្ដីបន្ទោស ប្រជនអ៊ីស្រាអែល ទើបស្ដេចយ៉ូអាសបានសម្លាប់គាត់ នៅក្នុងព្រះវិហារ41
13)ហោរាអេសេគាលដែលបានដឹងអំពី ស្ថានភាពប្រទេសអ៊ីស្រាអែល នៅថ្ងៃអនាគត តាមរយៈព្រះជាម្ចាស់42
14)ហោរាដានីយ៉ែលបកស្រាយសុប៉ិនរបស់ស្ដេចនេប៊ូក្នេសា តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ43
15)ការជ្រើសរើសអ្នកបំរើប្រាំពីនាក់ ក្រុមជំនុំតាមរយៈ ការដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសទ្ធ44
16)អ្នកបំរើស្ទេផានមុនពេលគេសម្លាប់បានមើលឃើញបល្ល័ង្កនៃព្រះវរបិតា និង ព្រះយេស៊ូវដែលឈរនៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតា45
17)អ្នកបំរើភីលីពដែលផ្សាយដំណឹងល្អ ដល់សាសន៍អេធីយ៉ូពី តាមការណែនាំ របស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសទ្ធ46
18)មេទ័ពកូនេលាស និង គ្រួសាររបស់គាត់ ដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
តាមរយៈ ការអធិប្បាយរបស់សាវ័កពេត្រុស47
19)លោកយ៉ូហានបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ តាំងពី នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្តាយ48 20)អេលីសាបិតបានពេញដោយព្រះវិញ្ញណបរិសុទ្ធ ហើយសរសើរដំកើង ព្រះយេស៊ូវ តាំងទ្រង់ពី នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ារា49 21)សាការីជាឪពុករបស់លោកយ៉ូហានដែលសរសើរដំកើង ដល់ ទ្រង់ តាមរយៈ ការដែលបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ50  22)ព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានតម៤០ថ្ងៃ នៅវាលរហោស្ថានទ្រង់បានទទួលអំណាច ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ហើយឈ្នះលើការល្បួង51
23)គ្រីស្ទបរិស័ទបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលើកដំបូងនៅថ្ងៃបុណ្យទី៥០52
24)លោកបារាបាសបានគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំអាន់ទីយ៉ូកតាមរយៈ សេចក្ដីជឿនិង ពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ53
25)សាវ័កប៉ុលបានធ្វើអោយគ្រូទាយខ្វាក់ភ្នែកដែលរំខាន់ដល់ បេសកកម្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ54
26)សាវ័កយ៉ូហានដែលបានឃើញជាក់ស្ដែង ព្រះជាម្ចាស់ បានបង្ហាញកិច្ចការដែល និង កើកមានឡើងតាមរយៈ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ55

លោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សូមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេញបរិបូណ៍


30(លោកុប្បត្តិ 38:39) 31(និក្ខមនំ 31:2-3; 35:31) 32(ជនគណនា 11:17,25) 33(ជនគណនា 24:1-2) 34(ជនគណនា 27:18) 35(ពូកចៅហ្វាយ 3:9-10) 36(ពូកចៅហ្វាយ 6:34) 37(ពូកចៅហ្វាយ 11:29) 38(ពូកចៅហ្វាយ 14:6, 19; 15:14) 39(1 សាំយូអែល 11:6) 40(1 សាំយូអែល 16:13) 41(2 របាក្សត្រ 24:20) 42(អេសេគាល 2:2; 3:24) 43(ដានីយ៉ែល 4:8-9; 5:11-14) 44(កិច្ចការ 6:3) 45(កិច្ចការ 7:45) 46(កិច្ចការ 8:29) 47(កិច្ចការ 10:45) 48(លូកា 1:15) 49(លូកា 1:41) 50(លូកា 1:67) 51(លូកា 4:1) 52(កិច្ចការ 2:1-4) 53(កិច្ចការ 11:24) 54(កិច្ចការ 13:9) 55(វិវរណៈ 1:10)។

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន