» ការណែនាំអំពីការបង្កើតកន្លែងធ្វើការផ្ទះនៃដំណឹងល្អ
• ការបង្កើតកន្លែងធ្វើការសំរាប់គ្រីស្ទបរិស័ទ ដែលបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនិងទទួល ការបង្ហាត់បង្រៀន ព្រះបន្ទូល ហើយពួកគេអាចធ្វើការបណ្ដើរ និង ផ្សាយដំណឹងល្អបណ្ដើរពួកគេអាចក្លាយជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ ក្នុងផ្ទះនៃដំណឹងល្អបាន។
• ពួកគេនឹងរៀនជំនាញកាត់សក់រយៈពេល ៣ខែ តាមរយៈច្បាប់ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ ហើយអាចបង្កើតហាងកាត់សក់និងទទួលសាប៊ូកក់សក់ និងសាប៊ូលាងមុខ សំរាប់ ភ្ញៀវដោយឥតគិតថ្លៃ។

• ជាពិសេសផ្ទះនៃដំណឹងល្អ សូមស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកដែលកំពុងរៀនក្នុងសាលាគម្ពីរ ដែលធ្វើការបណ្ដើរ ផ្សាយដំណឹងល្អ តាមរយៈសាវ័ក ប៉ុល (ព្រះគម្ពីរ 1ថែស្សាឡូនិច2:9)
បើលោកអ្នកមានចម្ងល់ និង សំនួរសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ cambodiain@naver.com

»»សូមអានពត៌មានអំពីការស្វែងរកកន្លែងធ្វើការ

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន