លោកអ្នកអាចក្លាយជាប្រធានបាន បើលោកអ្នកកាត់សក់ ទទួលបាន សាប៊ូកកសក់ និង សាប៊ូលាងមុខមកពីកូរ៉េដោយឥតគិតថ្លៃ

ដ្បិតបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នា នឹកតាំងពីការយ៉ាងធ្ងន់ ហើយនឿយហត់ដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើដោយមិនចង់អោយ អ្នកណាព្រួយដោយសារយើងខ្ញុំទេ យើងខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អ ពីព្រះមកអ្នករាល់គ្នាដោយខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ។1

អ្នកដែលទទួលព្រះគុណពីព្រះជាម្ចាស់ តើពួកគាត់ធ្វើការនិងរស់នៅយ៉ាងណា?

កន្លែងធ្វើការផ្ទះនៃដំណឹងល្អ មានគម្រោងដែលប្តីប្រពន្ធ អ័គ្រីឡា និង ព្រីស៊ីល ក្នុងព្រះគម្ពីរ2  ការងាររបស់ពួកគេរកស៊ីធ្វើជាងសាងសង់ផ្ទះដូចគ្នា3 សាវ័កប៉ុលជាបេសកជនស្នាក់នៅហើយធ្វើការជាមួយពួកគេ4  ប្ដីប្រពន្ធនោះបានអនុញ្ញាតអោយផ្ទះរបស់ពួកគាត់សំរាប់ថ្វាយបង្គំ5 ដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អ6 ជួយកិច្ចការរបស់សាវ័ក ប៉ុលនិងបានស្នាក់នៅជាមួយគ្នា7 ប្តីប្រពន្ធនោះជាអ្នកដែលរួមការងារជាមួយសាវ័កប៉ុល ដែលប្រថុយជីវិត ដោយព្រោះដំណឹងល្អ។

កន្លែងធ្វើការផ្ទះនៃដំណឹងល្អជាកន្លែងដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រឡប់ក្លាយ ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បំរើដោយអំណរដល់មនុស្សលោកីយ នេះកន្លែងធ្វើការផ្ទះនៃដំណឹងល្អ កាត់សក់តម្លៃ1$ សំរាប់ភ្ញៀវម្នាក់ហើយផ្ដល់ជួនសាប៊ូកក់សក់១កញ្ចប់ និង សាប៊ូលាងមុខដោយឥតគិតថ្លៃ ព្រមទាំងសៀវភៅទីបន្ទាល់ខ្ញុំបានជួបព្រះយេស៊ូវដែលមានបទពិសោធ អំពីព្រះគុណនិងការអស្ចារ្យដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់។ (សំរាប់កុមារអាយុ៦ចុះក្រោមតម្លៃកាត់សក់3០០០៛) ចំណូលរបស់កន្លែង ធ្វើការផ្ទះនៃ
ដំណឹងល្អជួយអ្នកក្រីក្រ និង ជីកអណ្ដូងក្នុងបឋមសិក្សា ជាពិសេសរដូវក្ដៅដែលខ្វះខាតទឹករយៈពេល៦ខែយើងខ្ញុំជួយ បុកអណ្ដូង ដាក់ ម៉ូទ័រ ស្ទែន និងតទយោចូលបន្ទប់ទឹក សំរាប់កុមារាកុមារី
នៅបឋមសិក្សាតាមជនបទ បើលោកអ្នកកាត់សក់ក្នុងហាងកាត់សក់ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ លោកអ្នកអាចជួយដល់ក្មេងៗជនបទអាចផឹកទឹកស្អាតបានផងដែរ។


1(1ថេស្សាឡូនិច2:9) 2(កិច្ចការ18:1-2,26; រ៉ូម16:3; 2ធីម៉ូថេ4:19) 3(កិច្ចការ18:3) 4(កិច្ចការ18:3,18,19; 20:33-35) 5(1កូរិនថូស16:19; រ៉ូម16:5) 6(កិច្ចការ18:24-26) 7(កិច្ចការ11:26;13:1;18:11;19:18-10;28:30-31) 8(រ៉ូម16:3,4)

»»សូមអានអំពីពត៌មានអំពីកន្លែងធ្វើការ

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន