» ពត៌មានអាស័យដ្ឋានកន្លែងធ្វើការ ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ
• លេខទូរស័ព្ទៈ 017 391 940
• ពេលវេលាៈ ព្រឹក ម៉ោង 8:00 ដល់ម៉ោង 7:00 ល្ងាច (ថ្ងៃ អាទិត្យ ព្រឹកម៉ោង10:00 ដល់ ម៉ោង 5:00ល្ងាច)
• សូមជឿព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់លោកអ្នកនិងផ្លាស់ប្តូរ (Jesus Christ can change your life)

 

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន