បើកហាងកាត់សក់ផ្ទះនៃដំណឹងល្អដែលធ្វើការបណ្ដើរផ្សាយដំណឹងល្អបណ្ដើរ នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល (ផ្លូវលេខ 21)

បើលោកអ្នកមានសំណួរ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ លេខទូរស័ព្ទ  017 391 419