ការផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ៈ សំរាប់ សិស្សអនុវិទ្យាល័យ១ម្នាក់ សិស្សវិទ្យាល័យ៧ម្នាក់ និងសិស្សនិស្សតសកលវិទ្យាល័យ១ម្នាក់ និស្សតសាលាគម្ពីរ២ម្នាក់ សិស្សជំនាញកាត់សក់៤ម្នាក់។

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន