ការផ្ដល់ជូនអង្កៈ សំរាប់គ្រីស្ទបរិស័ទក្រីក្រក្នុងភូមិទូលសាលាខេត្ដកណ្ដាល។

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន