ការផ្ដល់ជូនព្រះគម្ពីរៈ សំរាប់គ្រីបរិស័ទដែលខ្វះខាតព្រះគម្ពីរ

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន