ការផ្ដល់ជូនថ្នាំពេទ្យៈ សំរាប់អ្នកជំងឺ ក្នុងព្រះវិហារ និង ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ។

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន