ការផ្ដល់ជូនកង់ៈ សំរាប់កូនសិស្សរៀននៅសាលាដែលមានចំងាយ ៧គីឡូ ពីផ្ទះដល់សាលាក្នុង ភូមិទូលសាលាខេត្តកណ្ដាល។

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន