តាមរយៈព្រះបន្ទូលដូច ទៅចុះ ចូរអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរ ផ្ទះនៃដំណឹងល្អកំពុងធ្វើតាមរយៈបញ្ញត្ដរបស់ព្រះយេស៊ូវ ត្រូវស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ និង ត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាង ដូចជាខ្លួនឯង (ព្រះគម្ពីរ លូកា10:27,37)

ការជីកអណ្តូងៈ យើងកំពុងជីកអណ្ដូង នៅបឋមសិក្សាក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែករយៈពេល៦ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៤-២០១៦ យើងបានទទួលលិខិតសរសើរ និងមេដៃកត្តិយស (ពីចៅហ្វាយអភិបាលស្រុក ប្រធានការអប់រំ និង ក្រសួងធម្មការក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង)

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន