ការចែកចាយគ្រាប់បន្លែ មកពីកូរ៉េៈសំរាប់អោយជីវៈជាតិគ្រប់គ្រាន់

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន