ការផ្ដល់ជូនធុងចម្រោះទឹក  ព្រះវិហារ សាលា មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ ដើម្បីការពារជំងឺឆ្លង។

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន